verkoopsvoorwaarden producten

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN PRODUCTEN

1. Het vervoer van de goederen geschiedt op risico van de bestemmeling, ongeacht de leveringsvoorwaarden en de wijze van verzending.

 

2. Verbintenissen door onze vertegenwoordigers aangegaan zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging enerzijds.

 

3. Klachten zullen slechts geldig aanvaard worden, indien zij ons schriftelijk, ten laatste 15 dagen na datum van factuur of verzendingsdatum bereiken. Geen goederen worden teruggenomen zonder voorafgaand schriftelijk akkoord.

 

4. De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs.

 

5. Indien het krediet van de koper een ongunstige wending neemt, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke verzending van de goederen, van de koper de waarborgen te eisen die ons geschikt lijken voor de uitvoering van de aangegane verbintenissen. Zo de koper weigert hierop in te gaan hebben wij het recht de koop geheel of gedeeltelijk te annuleren.

 

6. Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen ofwel op vermelde vervaldag.

 

7. Wanneer de facturen niet op de vervaldag betaald worden, behouden wij ons het recht voor alle tot dan toe openstaande bedragen te vorderen, bedragen die aldus in volle rechten opeisbaar worden, en tevens elke lopende bestelling nietig te verklaren.

 

8. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag zal het bedrag van de rekening van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met 10% ten titel van vertragingsvergoeding met een minimum van 25,00 € dit onverminderd de interesten te rekenen vanaf de vervaldag en gelijk aan 1% per maand.

 

9. In geval van betwisting, van om het even welke aard, zal de Rechtbank van Hasselt bevoegd zijn of een andere Rechtbank bepaald door EVP of LVL, waaronder begrepen ook het Vredegerecht.

 

Mathieu Engelen Video Productions

info@mevp.be

Tel: + 32 11 63 34 47

GSM: +32 495 22 38 92