Verkoopsvoorwaarden videoproducties

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VIDEOPRODUCTIES / BEELD & GELUID

1.Het bedrag van de facturen is contant en onmiddellijk betaalbaar bij LVL Multimedia of EVP (Engelen Video Productions), behoudens andere geschreven overeenkomst.

 

2.Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn van 30 dagen, zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % op het factuurbedrag met een minimum van 50 €.

 

3.De afgewerkte producten worden te samen met de opdrachtgever of zijn vervanger bekeken, alvorens hij/zij deze in ontvangst neemt. Klachten dienen dan ook onmiddellijk te geschieden, tenzij er een andere schriftelijke overeenkomst werd afgesloten. Verzenden is mogelijk doch op risico van de opdrachtgever. Alle extra verpakkings- en vervoerkosten zijn ten laste van de opdrachtgever. LVL Multimedia Center of EVP (Engelen Video Productions) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging of verlies tijdens of ten gevolge van dit vervoer. Klachten in verband met de factuur betreffende prijs of hoeveelheid van de goederen, dienen binnen de acht dagen na verzending te geschieden. Leveringstermijnen worden steeds gegeven bij wijze van inlichting, behoudens uitdrukkelijk schriftelijke andere bepalingen. Zo de termijn wordt bepaald in dagen, zijn dit steeds werkdagen, en geen kalenderdagen.

 

4. Het kopiëren en/of deels dupliceren van beelden, foto’s of teksten is verboden zonder LVL Multimedia en/of EVP (Engelen Video Productions) zijn voorafgaande schriftelijke toestemming, bij overtreding kan de betrokken persoon /personen vervolgd worden en zal er een schadevergoeding verschuldigd zijn.

 

5. De opdrachtgever(s) is (zijn) verantwoordelijk en verplicht voor de toelating(en) en/of de eventuele auteurs- en/of producentsrechten of eender welke andere toelatingen, vergunningen en de daaraan verbonden kosten te vereffenen. Zij kunnen daarvoor contact opnemen met SABAM en andere bevoegde diensten.

 

6.In geval van heerkracht kan LVL Multimedia en/of EVP (Engelen Video Productions) niet in gebreke gesteld worden noch een schadevergoeding van hen geëist worden. Zij zullen echter alles in het werk stellen om alsnog een gepaste oplossing te vinden.

 

7.Bij annulatie van een contract dient de helft van het bedrag betaald te worden. Bij annulatie minder dan één maand voor de afgesproken datum blijft het volledig bedrag verschuldigd.

 

8.Tijdens de uitvoering van de opdracht(en) op locatie dient gratis eten en drank voorzien te zijn door de opdrachtgever voor alle betrokken personen die aan deze opdracht(en) meewerken.

 

9. In geval van betwisting, van om het even welke aard, zal de Rechtbank van Hasselt bevoegd zijn of een andere Rechtbank bepaald door EVP of LVL, waaronder begrepen ook het Vredegerecht.

 

10. EVP en LVL multimedia behouden zich het recht voor om foto’s en/of stukjes film te gebruiken op hun website als promotie materiaal.

 

Mathieu Engelen Video Productions

info@mevp.be

Tel: + 32 11 63 34 47

GSM: +32 495 22 38 92